flag no   flag samisk   flag en

Bikuben jobber for åpenhet og økt kunnskap om psykisk helse og rus. Dette gjør vi bl.a ved å formidle bruker og pårørende erfaringer. Målet er å påvirke til et bedre tjenestetilbud og bidra til økt livskvalitet.

Målsetting

 1. Alle mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus skal sikres et verdig og meningsfylt liv.
 2. Brukere og pårørende skal settes i stand til å ta en aktiv rolle i eget liv.
 3. Brukere og pårørende skal ha reell innflytelse på tilbudene og tjenestene.
 4. Tjenestene skal utvikles i et bruker- og mestringsperspektiv.

Vi jobber for å styrke brukerstemmen

Vi jobber for å fremme brukeres og pårørendes stemme i møte med tjenesteytere og offentlige myndigheter. Gjennom utvikling av metoder og verktøy og opplæring av brukere og tjenesteutøvere bidrar vi til å myndiggjøre og styrke brukere og pårørende, samtidig som vi utfordrer tjenestene til å fortsette en nødvendig utvikling mot å sette brukernes ønsker og behov i sentrum.

Bikuben er engasjert i brukerinvolvering i evaluering og forskning, vi generer ny kunnskap og bidrar til å dokumentere og formidle brukernes erfaring som gyldig kunnskap i utvikling av tilbud og tjenester på lokalt og regionalt nivå. Dette bidrar til å bygge bro mellom fag og erfaring og til samskaping av fremtidens tjenester. Et viktig mål med arbeidet er å bidra til økt forståelse, respekt og bedre levekår for mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus i samfunnet. Vi ønsker å bringe håp om bedring og ny kunnskap om hvordan rus- og psykiske problemer kan mestres.

Bikuben har utviklet ulike spisskompetanser og hovedarbeidsområder. Gjennom samarbeid mellom øvrige regionale sentre, gjøres dette tilgjengelig for hele landet.

Vi skal også invitere til dialog og samarbeid som bygger bro mellom fag og erfaring og skaper innovasjon og nytenkning i fremtidens tjenester.

Livserfaring blir kompetanse

Vi tror på den kraften som ligger i brukere og pårørendes erfaringer og kunnskap om hva som bidrar til bedring og god livskvalitet. For å håndtere store livsutfordringer er det viktig at det enkelte mennesket ser og styrker sine ressurser. Gjennom en prosess i fellesskap med andre, kan problemer og vanskelige livserfaringer snus til ressurser som kan være til god hjelp på veien mot bedring, både for seg selv og andre. De regionale brukerstyrte sentrene er en arena hvor reflektert livserfaring overføres til kurs, metoder og verktøy for mestring og bedring.

Knutepunkt for recovery

Vi legger en recoveryorientert praksis til grunn for vår virksomhet. Recovery ser på bedring som en sosial og personlig prosess hvor målet er at den enkelte kan leve et meningsfullt liv på tross av problemer og begrensninger. Myndiggjøring og gjenvinning av kontroll over eget liv er sentrale elementer i bedringsprosessen.

Vi gjennomfører kurstilbud og mestringsorienterte metoder og verktøy med forankring i recovery, empowerment og selvhjelpsforståelse, for å styrke brukere og pårørende.  Eksempler på dette er ”Pårørende Møteplass”, ”Pårørende – en ressurs”, ”Styrket Mestring I Livet”, ”ADHD – rabagast eller ressurs”, ”Rus og psykisk helse”, Mestringsgrupper/samtalegrupper med mer.

Samarbeid og dialog

Samarbeidspartnere for oss er brukere og pårørende, brukerorganisasjonene, fag- og kompetansemiljøer, oppvekstsektoren og utdannings- og forskningsinstitusjoner på psykisk helse og rusfeltet.

Vi er en arena for samhandling og tjenesteutvikling på tvers av fag- og brukermiljøer.  Vi er en pådriver for å løfte fram sentrale mål og føringer og omsette dette til god praksis regionalt og lokalt. Det er fortsatt viktig å sikre at brukerperspektivet får en sentral plass i utvikling av tilbud og tjenester til mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus.

Bikuben skal være en ressurs for brukerorganisasjonene lokalt og regionalt. Vi er også et samlingssted for mennesker som ikke ønsker å være medlem i en brukerorganisasjon, og bidrar derved til at brukerperspektivet kommer fram på bredt grunnlag.

Våre oppgaver

Fremme uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv

 • Gi folk muligheter og mestringserfaringer som kvalifiserer dem for skole, fritid og det ordinære arbeidslivet.
 • Tilby kurs og opplæring i et recoveryperspektiv for å styrke brukere, pårørende og brukerrepresentanter.
 • Tilby kurs og opplæring til tjenesteapparatet som bidrar til å økt kunnskap om og forståelse for brukermedvirkning og brukerstyring.

Bygge bro mellom fag og brukerkunnskap

 • Styrke og synligjøre brukernes erfaring som gyldig kunnskap i utvikling av tjenester og tilbud innen psykisk helse og rus.
 • Samarbeid med utdanningsinstitusjonene om utvikling og formidling av kunnskap i et brukerperspektiv. Vi tilbyr undervisning av studenter, praksisplass og veiledning.

Fra politikk til praksis

 • Følge opp sentrale føringer og «oversette» til regionalt og lokalt nivå, slik at tjenestene utøves i et bruker- og mestringsperspektiv.
 • Bidra til økt forståelse og respekt og bedre levekår for mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus og deres pårørende.

Samfunnsentreprenørskap

 • Følge med på politiske og samfunnsmessige aktuelle utviklingsområder som f.eks. folkehelse, arbeid og psykisk helse og frivillig innsats og legge til rette for dialogarenaer for å løfte fram brukerperspektivet.
 • Rekruttere frivillige som engasjerer seg i sentrenes og brukerorganisasjonenes aktiviteter og jobbe for at innsatsen anerkjennes som kvalifiserende og ansiennitetsgivende praksis.

 

Bikuben
Tlf: +47 770 93 110  -  E-post: post@bikuben.net
Besøksadresse: Bygdeveien 18, 9475 Borkenes
Postadresse: Postboks 34. 9476 Borkenes
Org nr 996664589

 

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Innhold © Bikuben. Responsivt webdesign ©2018-2023 Web Norge