I 1994 - 1995 begynte medlemmer av Mental Helse Troms å snakke om etablering av et brukerstyrt tilbud - en brukerstyrt pasientskole. Kongstanken var å ta i bruk ledig bygningsmasse på Borkenes etter at Trastad Gård HVPU tilbudet ble redusert/avviklet. Ideen om den brukerstyrte pasientskolen verserte i Mental helse-miljøet en tid. En snakket uformelt om en mulig etablering og ”fisket litt” etter ideer og fremgangsmåter.

Etter hvert sluttet fylkeslagene i Mental Helse Nordland og Finnmark seg til ideen og de to fylkeslagene gikk sammen med Mental Helse Troms om å utrede og iverksette et brukerstyrt tilbud. Regionrådet i Mental Helse (MH Nordland, Troms og Finnmark) var sterkt involvert i den videre planleggingen. Navnet Bikuben ble også på denne tiden etablert og i navnet lå følgende begreper.

 

B – brukerstyrte
I – Interessepolitiske
K – Kurs
U – Undervisning
B – Base
E – Egenutvikling
N – Nettverk

 

Ideen ble luftet på ulike arenaer så som Helsedirektoratet, kommuner, helseforetak. Det ble også gjennomført møte med daværende helseminister Tore Tønne. Det var i denne prosessen god kommunikasjon med Mental Helse sentralstyre, Landstyre og Mental Helse generalsekretær Einfrid Halvorsen samt landsleder MHN Erling Jahn. Det foregikk også en parallell kommunikasjon med miljøet i Mental helse Sør Trøndelag og KIM senteret i Trondheim.

De tre fylkeslederne i Mental Helse opererte altså på flere samarbeidsarenaer med lokale og eksterne aktører, sentrale politikere, kommunalt ansatte og andre ressurspersoner fra både tjenester og organisasjoner. FFO Troms deltok også i noe av det innledende arbeidet og var høringsinstans for planene. For å konkretisere arbeidet med å etablere Bikuben ble det dannet en Bikuben - styringsgruppe, der de tre fylkeslederne fra Mental Helse var ”primus motor”.

Stiftelsen Helse og Rehabilitering bevilget noen kroner og fylkeslagene fra Mental Helse startet planlegging og avholdt arbeidsmøter. Dette resulterte i en konkretisering og beskrivelse av den brukerstyrte pasientskolen Bikuben. Det forelå omfattende planer med både arkitekttegninger, driftsbudsjetter driftsplanerplaner og mer til. Planene ble forelagt Helsedirektoratet, men av ulike årsaker ville ikke direktoratet finansiere driften av dette brukerstyrte tiltaket.

Samtidig kom stortingsmelding nr 25, 96/97 utdypet av St.prp. 63, 97/98 som åpnet for at det kunne etableres regionale brukerstyrte sentra med prosjektfinansiering via Helsedirektoratet. ADHD Norge fylkeslaget Troms sluttet seg til Bikubens styringsgruppe. Styringsgruppen var nå representert med tre fylkesledere fra Mental Helse og en fra ADHD Norge. Gruppen endret nå form fra styringsgruppe til et mer regulært styre, fremdeles representert med de 4 fylkeslederne og styret ble ytterligere styrket med vararepresentant fra hvert fylkeslag.

De eksisterende planer ble omarbeidet og relatert til Helsedirektoratets føringer for regionale brukerstyrte sentre. Bikubenstyret sendte søknad på kr 660 000 x 3 år for etablering av Bikuben regionalt brukerstyrt senter. Helsedirektoratet innvilget søknaden og prosjektperioden ble satt til 2004 – 2006. April 2005 ansatte styret i Bikuben prosjektleder i 100 % stilling. I store deler av denne perioden kjørte sentralt ledd i Mental Helse lønnsadministrasjonen for ansatte i Bikuben. Videre foresto de føring av Bikubens regnskap samt sørget for revisjon av dette. Magasinet Sinn og samfunn laget en stor reportasje fra Bikuben og Mental Helse gjorde en fin jobb med markedsføring av det nye senteret i Nord. Samarbeidet med sentralt ledd i Mental Helse Norge opplevdes som veldig positivt.

Regionrådet i Mental Helse (medlemmer fra fylkeslagene i MH Nordland, Troms og Finnmark) la ofte sine regionsrådsmøter til samme destinasjon/tid som styremøtene i Bikuben. På denne måten kunne vi samarbeide enda tettere, både økonomisk og kommunisere effektivt ifm de spørsmål som var aktuelle. Flere av de som satt i Bikubens styre hadde også funksjoner inn i regionsrådet samt Mental Helse sentralstyre.

Styret i Bikuben rapporterte årlig til Helsedirektoratet og etter endt prosjektperiode i 2006 har Bikuben etter søknad fra styret vært videreført med finansiering fra Helsedirektoratet. Helsedirektoratet besøkte Bikuben etter endt prosjektperiode, de fortok en vurdering av senterets oppbygging og innhold. Direktoratet konkluderte med at Bikuben var etablert etter direktoratets intensjoner og vi oppfylte samtlige punkter i deres styringsdokument.

I henhold til styrevedtak fattet i 2009 og 2012 ble henholdsvis Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) fylkeslag Troms og ADHD Norge fylkeslag Finnmark tilsluttet Bikubens styre. Ved årsmøtet 2015 ble ADHD Norge Nordland også med. I 2018 tilsluttet også fylkesleddet i LPP Nordland til styret.

Våren 2020 valgte fylkeslagene ADHD Norge Finnmark og ADHD Norge Nordland å trekke seg ut av Bikubens styre. Våren 2021 valgte LPP Nordland fylkeslag å trekke seg fra Bikubens styre. I forbindelse med fylkessammenslåingen ble Mental Helse Troms og Finnmark slått sammen i juni 2021. Pr. oktober 2021 er tre organisasjoner og fire fylkeslag representert i Bikubens styre. Det er fortsatt eierlagene/fylkeslagene som velger hvilke representanter de skal ha inn i Bikubens styre. Opptak av nye organisasjoner fylkeslag avgjøres etter søknad til Bikubens årsmøte.

Bikuben
Tlf: +47 770 93 110  -  E-post: post@bikuben.net
Besøksadresse: Bygdeveien 18, 9475 Borkenes
Postadresse: Postboks 34. 9476 Borkenes
Org nr 996664589

 

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Innhold © Bikuben. Responsivt webdesign ©2018-2023 Web Norge